Đăng ký

Bài 12 trang 10 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Hướng dẫn giải

- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {  }, cách nhau bởi dấu ";" (nếu có phần tử là số) hoặc dấu ",".

- Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.

Lời giải chi tiết

Trong số 2000 có bốn chữ số là 2 và ba chữ số 0.

Trong các chữ số trên, số 0 xuất hiện ba lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần (theo chú ý thứ 2 SGK trang 5Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.)

Do đó tập hợp các chữ số của số 2000 là {0; 2}.

shoppe