Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a) y = 2x – 3;

b) y = -2x + 3.

Hướng dẫn giải

a) y = 2x – 3

Bảng giá trị

x

0

3/2

Y = 2x - 3

-3

0

x

0

3/2

Y = 2x - 3

-3

0

b) y = -2x – 3

Bảng giá trị

x

0

(-3)/2

y = -2x – 3

-3

0

x

0

(-3)/2

y = -2x – 3

-3

0