Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 55 Toán 7 Tập 1

Đề bài

Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? Biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5g.

 

Hướng dẫn giải

Khối lượng của hai thanh tỉ lệ theo hệ số tỉ lệ : 10/15

Gọi khối lượng hai thanh kim loại lần lượt là : x và y (gam)

\(\eqalign{&  \Rightarrow {x \over y} = {{10} \over {15}} \Rightarrow {x \over {10}} = {y \over {15}}\,\,\& \,\,x + y = 222,5  \cr & {x \over {10}} = {y \over {15}} = {{x + y} \over {10 + 15}} = {{222,5} \over {25}} = 8,9 \cr} \)

\( \Rightarrow \)  x = 8,9 . 10 = 89 (gam)

      y = 8,9 . 15 = 133,5 (gam)

shoppe