Đăng ký

Giải bài 8 trang 56 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Học sinh của ba lớp 77 cần phải trồng và chăm sóc  2424 cây xanh. Lớp 7A7A có 3232 học sinh, lớp 7B7B có 2828 học sinh, lớp 7C7C có 3636 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết rằng số cây xanh tỉ lệ với số học sinh.

Hướng dẫn giải

Gọi số cây phải trồng và chăm sóc của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x , y , z.

Ta có : \(x+y+z=24\) và  \(\dfrac{x}{32}=\dfrac{y}{28}=\dfrac{z}{36}\)

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\dfrac{x}{32}=\dfrac{y}{28}=\dfrac{z}{36}=\dfrac{x+y+z}{32+28+36}=\dfrac{24}{96}=\dfrac{1}{4}\)

Suy ra \( x=\dfrac{1}{4}.32=8\) ;                       \(y=\dfrac{1}{4}.28=7\) ;                          \(z=\dfrac{1}{4}.36=9\)

Vậy lớp 7A phải trồng 8 cây, lớp 7B phải trồng 7 cây, lớp 7C phải trồng 9 cây.