Đăng ký

Giải bài 5 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a.

x 1 2 3 4 5
y 9 18 27 36 45

 

b.

x 1 2 5 6 9
y 12 24 60 72 90

 

Hướng dẫn giải

a. Ta có: 

\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{1}{9}=\dfrac{2}{18}=\dfrac{3}{27}=\dfrac{4}{36}=\dfrac{5}{45} = 9\)

Vậy hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ (x = 9y);

b. Ta có: 

\(\dfrac{1}{12}\neq \dfrac{9}{90}\)

Vậy hai đại lượng x và y không tỉ lệ thuận với nhau.