Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 16 trang 57 Toán 6 Tập 2

Đề bài

Tìm tỉ số phần trăm của

a) 5 và 8;

b) 25 kg và 3/10 tạ.

 

Hướng dẫn giải

a) 5 và 8

Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là : \({{5.100} \over 8} = 62,5\% \)  

b) 25kg và 3/10 tạ

Ta có: 3/10 tạ = 30 kg

Tỉ số phần trăm của 25kg và 30kg hay tỉ số phần trăm của 25kg và 3/10 tạ là:

\({{25.100} \over {30}} = 83,3\% \)

 

shoppe