Đăng ký

Bài 143 trang 59 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Trong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.

Hướng dẫn giải

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào kết quả:

\(\frac{{a.100}}{b}\% \)

Lời giải chi tiết

Tỉ số phần trăm muối có trong nước biển là:

\({{2.100} \over {40}}\%  = 5\%\)

Vậy tỉ số phần trăm muối trong nước biển là 5%

shoppe