Đăng ký

Tính diện tích tam giác theo tọa độ trong mặt phẳng

   Công thức tính diện tích tam giác theo phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:

     \(\vec{AB}=(a_1;a_2). \vec{AC}=(b_1;b_2) \Rightarrow S_{\bigtriangleup ABC }= \dfrac{1}{2}\vert{a_1b_2 - a_2b_1\vert}\)

shoppe