Đăng ký

Phương trình đường thẳng

   - Phương trình tổng quát:    \(Ax + By + Cy = 0\)

  ( Vecto pháp tuyến \(\vec{n} = (A;B) ; A^2 + B^2\neq0\))

   - Phương trình tham số:             \(\left\{\begin{matrix} x=x_o+at \\ y=y_o+bt \end{matrix}\right.\)     (\(t \in \mathbb{R}\))

   ( Vectơ chỉ phương \(\vec{u}=(a;b)\) và qua điểm \(M(x_o,y_o)\))

   - Phương trình chính tắc:    \(\dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_o}{b}\) 

   - Phương trình đoạn chắn:   \(\dfrac{x}{a}+ \dfrac{y}{b}=1\)

   (\(\Delta\) qua \(A(a;0); B(b;0)\))

shoppe