Đăng ký

Phương trình phân giác

   Phương trình đường phân giác của góc tạo bởi 2 đường thẳng:

         \(\dfrac{Ax+By+C}{\sqrt{A^2+B^2}}= \pm \dfrac{A'x+B'y+C'}{\sqrt{A'^2 + B'^2}}\)

  • Hai điểm \(M(x_1,y_1), M'(x_2,y_2)\) nằm cùng phía so với \(\Delta\)

                                             \(\Leftrightarrow t_1.t_2 > 0\)

  • Hai điểm \(M(x_1,y_1), M'(x_2,y_2)\) nằm khác phía so với \(\Delta\)

                                             \(\Leftrightarrow t_1.t_2 <0\)

                     \((t_1= \dfrac{Ax_1+By_1+C}{\sqrt{A^2+B^2}}; t_2= \dfrac{A'x_2 + B'y_2+C}{\sqrt{A'^2+B'^2}})\)

shoppe