Đăng ký

Các công thức liên quan đến Elip

  • Phương trình chính tắc Elip(E): \(\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \)      \((a>b);\)  \(c^2 = a^2-b^2\)
  • Tiêu điểm:          \(F_1)(-c;0) , F_2(c;0)\)
  • Đỉnh trục lớn:     \(A_1(-a;0), A_2(a;0)\)
  • Phương trình đường chuẩn:        \(x=\pm \dfrac{a}{e}\)
  • Phương trình tiếp tuyến của Elip tại \(M(x_o;y_o) \in(E) :\)     \(\dfrac{x_ox}{a^2} + \dfrac{y_oy}{b^2}=1\)
  • Điều kiện tiếp xúc của (E) và (\(\Delta\)): \(Ax+By+C=0\)

                               \(A^2a^2 + B^2b^2 =C^2\)

shoppe