Đăng ký

Khoảng cách từ 1 điểm tới đường thẳng

           Khoảng cách từ điểm \(M(x_o;y_o)\) đến đường thẳng \(\Delta\):

            \(d(M,\Delta)= \dfrac{\vert{Ax_o+By_o+C}\vert}{\sqrt{A^2+B^2}}\)