Đăng ký

Các công thức liên quan đến đường tròn

   - Phương trình đường tròn:

  • Dạng 1: Phương trình đường tròn (C) có tâm I(a;b) và bán kính R:

                                             \((x-a)^2 + (y-b)^2= R^2\)

  • Dạng 2: Phương trình có dạng: 

                                             \(x^2 + y^2 -2ax-2by+c=0\)

                      với điều kiện \(a^2 + b^2 -c>0\) là phương trình đường tròn (C) có tâm I(a;b) và bán kính                           \(R=\sqrt{a^+b^2 -c}\)

  - Phương tích của 1 điểm \(M_o(x_o;y_o)\) đối với một đường tròn:

                                            \(P_{M/(C)}= x_o^2+y_o^2 -2ax_o - 2by_o+c\)

shoppe