Đăng ký

Các công thức Hypebol

  • Phương trình chính tắc Hypebol(H) :     \(\dfrac{x^2}{a^2}- \dfrac{y^2}{b^2}= 1\)    \(c^2=a^2 + b^2\)
  • Tiêu điểm:     \(F_1(-c;0),F_2(c;0)\)
  • Đỉnh:             \(A_1(-a;0),A_2(a;0);\)    Tâm sai: \(e=\dfrac{c}{a}\)
  • Phương trình đường chuẩn:    \(x=\pm\dfrac{a}{e}\)
  • Phương trình tiệm cận:            \(y=\pm \dfrac{b}{a}x\)
  • Phương trình tiếp tuyến của Hypebol tại \(M(x_o;y_o)\in (H):\)   \(\dfrac{x_ox}{a^2}- \dfrac{y_oy}{b^2}=1\)
  • Điều kiện tiếp xúc của (H) và (\(\Delta\)): \(Ax+By+C=0\)

                             \(A^2a^2 - B^2b^2=C^2 (C\neq0)\)

shoppe