Đăng ký

Góc giữa 2 đường thẳng

   Góc \(\phi (0^o \le \phi \le 90^o)\)  giữa 2 đường thẳng:

                 \(Ax+By+Cy=0 \) và \(Ax' + By' + C' = 0\)

                \(cos\phi = \dfrac{\vert{\vec{n}.\vec{n'}}\vert}{\vert{\vec{n}}\vert.\vert{\vec{n'}\vert}} = \dfrac{\vert{AA' + BB'}\vert}{\sqrt{A^2 + B^2}. \sqrt{A'^2 + B'^2}}\)

 

shoppe