Đăng ký

Giải câu 7 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Hiệu giữa hai mức năng lượng:

\(E_n-E_m=\varepsilon=\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,694.10^{-6}}=2,86.10^{-19}(J)=1,79eV.\)