Đăng ký

Giải câu 3 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử:

     - Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng \(E_n\) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp \(E_m\) thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu \(E_n-E_m\):

     Trong đó:

                \(\varepsilon=hf_{nm}=E_n-E_m\)

     - Ngược lại nếu nguyên tử đang ở trong trạng thái dừng có năng lượng \(E_m\) mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu \(E_n-E_m\) thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao \(E_n.\)

shoppe