Đăng ký

Giải bài 3.3 Trang 10 - Sách bài tập Vật lí 6

Quan sát hình 3.2 thấy:

Hình 3.2a có GHĐ  \(100cm^3\) và ĐCNN  \(5cm^3\).

Hình 3.2b có GHĐ  \(250cm^3\) và ĐCNN  \(25cm^3\).