Đăng ký

Giải bài 3.13 Trang 11 - Sách bài tập Vật lí 6

Để trong can thứ nhất chỉ còn 7 lít nước ta làm như sau:

Lấy nước từ can thứ nhất đổ đầy vào can thứ hai khi đó trong can thứ nhất còn lại:

            10 - 8 = 2 (lít)

Lấy nước từ can thứ hai đổ đầy can thứ ba khi đó trong can thứ ba có 5 lít.

Lấy nước từ can thứ ba đổ hết vào can thứ nhất khi đó can thứ nhất có:

             2 + 5 = 7 (lít)