Đăng ký

Giải bài 3.10 Trang 11 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Đặt mắt ngang theo mức B