Đăng ký

Giải bài 9 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức \(2,7c^2 – 3,5c\) lần lượt tại \(c = 0,7\,\,\ ;\,\,\,\,\,\ {2 \over 3}\,\,\ ;\,\,\ 1{1 \over 6}\)

Hướng dẫn giải

-Tại c = 0,7 thì  \(2,7c^2 – 3,5c = 2,7.(0,7)^2 – 3,5.0,7 = – 1,127.\) 

- Tại c = \(\dfrac{2}{3} \) thì \(2,7c^2 – 3,5c =2,7.(\dfrac{2}{3})^2 – 3,5.\dfrac{2}{3} = 2,7.\dfrac{4}{9} – 3,5.\dfrac{2}{3} = \dfrac{10,8}{9} – \dfrac{7}{3} = -\dfrac{10,2}{9} \)

- Tại c = \(c = 1\dfrac{1}{6} = \dfrac{7}{6}\) thì \(​​2,7c^2 – 3,5c = 2,7.{\dfrac{7}{6}^2} – 3,5.\dfrac{7}{6} = 2,7.\dfrac{49}{36} – 3,5.\dfrac{7}{6}= \dfrac{132,3}{36} – \dfrac{24,5}{6} = \dfrac{132,3 – 147}{36} = \dfrac{ – 14,7}{36}\) .