Đăng ký

Giải bài 12 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tìm hệ số a của đa thức \(P(x) =ax^2 + 5x + 3\), biết rằng đa thức này có một nghiệm là \(\dfrac{1}{2}\)

Hướng dẫn giải

Đa thức P(x) có nghiệm là \(\dfrac{1}{2}\)  nên P(\(\dfrac{1}{2}\)) = 0 do đó :

Do đó \(a.(\dfrac{1}{2})^2+ 5.\dfrac{1}{2} – 3 = 0\)

\(a.\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow a.\dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2}\)

\(\Rightarrow a = 2\)

Đáp số : a = 2