Đăng ký

Giải bài 7 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Biểu đồ dưới đây biểu diễn tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một số vùng của nước ta:

Hãy cho biết:

a) Tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long đi học Tiểu học.

b) Vùng nào có tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi đi học Tiểu học cao nhất, thấp nhất.

Hướng dẫn giải

a) Tỉ lệ trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi đang học tiểu học ở : 

Tây Nguyên : 92,29%

Đồng bằng sông Cửu Long : 87,81%.

b) Tỉ lệ cao nhất : Đồng bằng sông Hồng

Tỉ lệ thấp nhất : Đồng bằng sông Cửu Long.