Đăng ký

Giải bài 13 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

a)Tìm nghiệm của đa thức: \(P(x) = 3 – 2x;\)
b)Hỏi đa thức \(Q(x) = x^2 + 2\) có nghiệm hay không? Vì sao?.

Hướng dẫn giải

a) Để nghiệm của đa thức \(P(x) = 3 – 2x \) ta làm như sau :

Cho \(P(x) = 3 – 2x = 0\) \(\Rightarrow -2x = -3 \Rightarrow x = \dfrac{3}{2}\)

Vậy đa thức \(P(x) = 3 – 2x \) có một nghiệm là \(x = \dfrac{3}{2}\) .

b) Xét đa thức \(Q(x) =x^2 +2\) ta có :

\(x^2 ≥ 0\) , với mọi \( x\in R \Rightarrow x^2 + 2 > 0\) với mọi \(x\in R\)

\(\Rightarrow\) Đa thức \(Q(x) = x^2 + 2 > 0\) Với mọi \(x\in R\)

Vậy đa thức \(Q(x) = x^2 + 2 \) không có nghiệm trong \(R\)