Đăng ký

Giải bài 10 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các đa thức:

Giải bài 10 trang 90 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Tính:

a) A + B - C;     b) A - B + C;     c) -A + B + C.

Hướng dẫn giải

a) \(A + B – C = (x^2 – 2x – y^2 + 3y – 1 ) + ( -2x^2 + 3y^2 – 5x + y + 3) - ( 3x^2 – 2xy + 7y^2 – 3x – 5y – 6 ) \)

                 \(= x^2 – 2x – y^2 + 3y – 1 -2x^2 + 3y^2 – 5x + y + 3 - 3x^2 + 2xy - 7y^2 + 3x + 5y + 6 \)

\(= ( x^2-2x^2 - 3x^2 )+ ( – 2x – 5x + 3x) + ( – y^2 + 3y^2 - 7y^2 ) + ( 3y + y + 5y) + (– 1 + 3 + 6 ) + 2xy \)\(= -4x^2 + -4x – 5y^2 + 9y +8 + 2xy \)

b) 

\( A – B + C = (x^2 – 2x – y^2 + 3y – 1 ) - ( -2x^2 + 3y^2 – 5x + y + 3) + ( 3x^2 – 2xy + 7y^2 – 3x – 5y – 6 ) \)

                 \(= x^2 – 2x – y^2 + 3y – 1 + 2x^2 - 3y^2 + 5x - y - 3 + 3x^2 – 2xy + 7y^2 – 3x – 5y – 6 \)

                  \(= 6x^2 + 3y^2 -3y -10 -2xy \)
                   \(= 6x^2- 2xy + 3 y^2 - 3y -10.\)

c) \(-A + B + C = -(x^2 – 2x – y^2 + 3y – 1 ) + ( -2x^2 + 3y^2 – 5x + y + 3) + ( 3x^2 – 2xy + 7y^2 – 3x – 5y – 6 )\)

                \(= -x^2 + 2x + y^2 - 3y + 1 -2x^2 + 3y^2 – 5x + y + 3 + 3x^2 – 2xy + 7y^2 – 3x – 5y – 6 \)

                \(= -6x + 11y^2 -7y - 2 -2xy\)

                \(= -6x + 11y^2 - 7y -2xy -2\)
 

 

shoppe