Đăng ký

Giải bài 4 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2:5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?

Hướng dẫn giải

Gọi x,y,z lần lượt  là tiền lãi của mỗi đơn vị được chia.

Số tiền lãi được chia tỉ lệ thuận 2, 5 và 7 nên :

\(\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{7}\)

Tổng số tiền lãi là 560 triệu đồng nên : 

x + y + z = 560

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

\(\dfrac {x}{ 2} = \dfrac {y}{ 5} = \dfrac {z}{ 7} = \dfrac {x + y + z}{ 2+5 +7} =\dfrac {560}{ 14} = 40\)

Suy ra: \(x = 2.40 = 80\,\,\, ; \,\,\, y = 5.40 =200\,\,\,; \,\,\,z = 7.40 = 280.\)

Vậy số tiền lãi chia cho mỗi đơn vị lần lượt là :

80 triệu đồng , 200 triệu đồng , 280 triệu đồng.