Đăng ký

Giải bài 11 trang 90 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Tìm x, biết:
a)(2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).
b)2(x – 1) – 5(x + 2) = -10

Hướng dẫn giải

a) \((2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1).\)

\(2x – 3 – x + 5 = x +2 – x +1.\)

\(x +2  =3 \Leftrightarrow x = 3 – 2  \Leftrightarrow  x = 1\)

b) \(2(x – 1) – 5(x + 2) = -10\)

\(2x – 2 – 5x -10 = -10\)

\(\Leftrightarrow -3x = 2 \Leftrightarrow x = -\dfrac{2}{3} \)

Đáp số a ) x = 1          b) \(x = -\dfrac{2}{3}\)

 

shoppe