Đăng ký

Giải bài 81 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(\dfrac{2}{3}x(x^2-4)=0\)

b) (x + 2)\(^2\) – (x – 2)(x + 2) = 0

c) x + 2√2x\(^2\) + 2x\(^3\) = 0

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{2}{3}x(x^2-4)=0\) \(\Leftrightarrow\) \(\dfrac{2}{3}x(x-2)(x+2)=0\)

\(\Leftrightarrow\) x = 0 hoặc x - 2 = 0 hoặc x + 2 = 0

\(\Leftrightarrow\) x = 0 hoặc x = 2 hoặc x = -2

b) (x + 2)\(^2\) – (x – 2)(x + 2) = 0

\(\Leftrightarrow\) (x + 2)(x + 2 - x +2) = 0 \(\Leftrightarrow\) 4(x + 2) = 0

\(\Leftrightarrow\) x + 2 = 0 \(\Leftrightarrow\) x = -2

c) x + 2√2x\(^2\) + 2x\(^3\) = 0 \(\Leftrightarrow\) x(1 + 2√2x + 2x\(^2\)) = 0

\(\Leftrightarrow\) x(1 + √2x)\(^2\) = 0 \(\Leftrightarrow\) x = 0 hoặc 1 + √2x = 0

\(\Leftrightarrow\) x = 0 hoặc x = \(-\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{-\sqrt{2}}{2}\)