Đăng ký

Giải bài 80 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Làm tính chia:

a) (6x\(^3\) – 7x\(^2\) – x + 2) : (2x + 1)

b) (x\(^4\) – x\(^3\) + x\(^2\) + 3x) : (x\(^2\) – 2x + 3)

c) (x\(^2\) – y\(^2\) + 6x + 9) : (x + y + 3)

Hướng dẫn giải

a)

Vậy (6x\(^3\) – 7x\(^2\) – x + 2) : (2x + 1) = \(3x^2-5x+2\)

b)

Vậy  (x\(^4\) – x\(^3\) + x\(^2\) + 3x) : (x\(^2\) – 2x + 3) = x\(^2\) + x

c)  (x\(^2\) - y\(^2\) + 6x + 9) : (x + y + 3)

= [(x\(^2\) + 6x + 9) - y\(^2\)] : (x + y + 3) = [(x + 3)\(^2\) - y\(^2\)] : (x + y + 3)

= (x + 3 - y)(x + 3 + y) : (x + y + 3) = x + 3 - y

Vậy (x\(^2\) - y\(^2\) + 6x + 9) : (x + y + 3) = x + 3 - y

shoppe