Đăng ký

Giải bài 76 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Làm tính nhân:

a) (2x\(^2\) – 3x)(5x\(^2\) – 2x + 1) ;         b) (x – 2y)(3xy + 5y\(^2\) + x)

Hướng dẫn giải

a) (2x\(^2\) – 3x)(5x\(^2\) – 2x + 1)

\(10x^4-4x^3+2x^2-15x^3+6x^2-3x\)

\(10x^4-19x^3+8x^2-3x\)

b)  (x – 2y)(3xy + 5y\(^2\) + x)

\(3x^2y+5xy^2+x^2-6xy^2-10y^3-2xy\)

\(3x^2y-xy^2+x^2-10y^3-2xy\)