Đăng ký

Giải bài 78 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

b) (2x + 1)\(^2\) + (3x – 1)\(^2\) + 2(2x + 1)(3x – 1)

Hướng dẫn giải

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1) = \(x^2 -4 - (x^2+x-3x-3)\)

\(x^2-4-x^2+2x+3=2x-1\)

b) (2x + 1)\(^2\) + (3x – 1)\(^2\) + 2(2x + 1)(3x – 1)

\([(2x+1)+(3x-1)]^2=(5x)^2=25x^2\)

shoppe