Đăng ký

Giải bài 77 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) M = x\(^2\) + 4y\(^2\) – 4xy tại x = 18 và y = 4

b) N = 8x\(^3\) – 12x\(^2\)y + 6xy\(^2\) – y\(^3\) tại x = 6 và y = - 8

 

Hướng dẫn giải

a) M = \((x - 2y)^2\)

Với x = 18 , y = 4 thì :

M = (18 - 2.4)\(^2\) = 10\(^2\) = 100

b) N = \((2x-y)^3\)

Với x  = 6 , y = -8 thì :

N = \((2.6+8)^3=20^2=8000\)