Đăng ký

Giải bài 79 trang 33 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

a) x\(^2\) – 4 + (x – 2)\(^2\) ;         b) x\(^3\) – 2x\(^2\) + x – xy\(^2\)

c) x\(^3\) – 4x\(^2\) – 12x + 27

Hướng dẫn giải

a) x\(^2\) – 4 + (x – 2)\(^2\) = \((x-2)(x+2)+(x-2)^2\)

\((x-2)(x+2+x-2)=2x(x-2)\)

b) x\(^3\) – 2x\(^2\) + x – xy\(^2\) = \(x(x^2-2x+1-y^2)\)

\(x[(x-1)^2-y^2]=x(x-1-y)(x-1+y)\)

c) x\(^3\) – 4x\(^2\) – 12x + 27 = \((x^3+27)-(4x^2+12x)\)

\((x^3+27)(x^2-3x+9)-4x(x+3)\)

\((x+3)(x^2-3x+9-4x)=(x+3)(x^2-7x+9)\)