Đăng ký

Giải bài 71 trang 37 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

     Tìm x, biết:

    

Hướng dẫn giải

    a) \( x- \frac{1}{4}= \frac{5}{8}. \frac{2}{3} \Leftrightarrow x- \frac{1}{4}=\frac{5.2}{8.3} \Leftrightarrow x- \frac{1}{4}=\frac{5}{12} \Leftrightarrow x= \frac{5}{12}+\frac{1}{4} \Leftrightarrow \)

   \( \Leftrightarrow x= \frac{8}{12}= \frac{2}{3}\)

   b) \( \frac{x}{126}= \frac{-5}{9}. \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{x}{126}= \frac{(-5).4}{9.7} \Leftrightarrow \frac{x}{126}=\frac{-20}{63}\)

   \( \Leftrightarrow \frac{x}{126}= \frac{-20}{63} \Leftrightarrow \frac{x}{126}=\frac{-40}{126} \Leftrightarrow x= -40\)