Đăng ký

Giải bài 7 trang 70 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

Hướng dẫn giải

Giải:

Dấu "+" biểu thị độ cao trên mực nước biển; dấu "-" biểu thị độ cao dưới mực nước biển.