Đăng ký

Giải bài 63 trang 100 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tìm x trên hình 90

Hướng dẫn giải

Kẻ BH \(\perp\) CD => BH = x (tứ giác ABHD là hình chữ nhật)

HC = CD - DH = 15 - 10 = 5.

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông BHC được :

\(BH^2=BC^2-HC^2=13^2-5^2=144 \Rightarrow BH = 12\)

Vậy, x = 12

shoppe