Đăng ký

Giải bài 49 trang 128 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Tính các góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 40\(^0\).

b) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy bằng 40\(^0\).

Hướng dẫn giải

a)  

 \(\triangle\)ABC có \(\widehat{A} + \widehat{B}+\widehat{C} = 180^0\) (tính chất tổng ba góc trong một tam giác)

=> \( \widehat{B}+\widehat{C} = 180^0 -\widehat{A}\)

Mà \( \widehat{B}=\widehat{C}\) (tính chất của tam giác cân)

Nên \( \widehat{B}=\widehat{C}\)\(=\dfrac{180^0-\widehat{A}}{2}=\dfrac{180^0-40^0}{2}=70^0\)

b)

\(\triangle\)ABC có \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C} =180^0\) (tính chất tổng ba góc trong một tam giác)

=> \(\widehat{A}=180^0-\widehat{B}-\widehat{C} \)

  = \(180^0-40^0-40^0=100^0\)