Đăng ký

Giải bài 42 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm số tự nhiên n, biết :

Giải bài 42 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{16}{2^{n}}=2\) \(\Leftrightarrow\) \(2^{4-n}=2^{1} \Leftrightarrow 4-n=1 \Leftrightarrow n=3\)

b) \(\dfrac{(-3)^{n}}{81}=-27 \Leftrightarrow \dfrac{(-3)^{n}}{(-3)^{4}}=(-3)^{3} \Leftrightarrow (-3)^{n-4}=(-3)^{3} \Leftrightarrow n-4=3 \Leftrightarrow n=7\)

c) \(8^{n}:2^{n}=4 \Leftrightarrow (8:2)^{n}=4 \Leftrightarrow 4^{n}=4 \Leftrightarrow n=1\)