Đăng ký

Giải bài 35 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a ≠ 0, a ≠ ±1 nếu \(a^m\) = \(a^n\) thì m = n. Dựa vào tính chất này hãy tìm các số tự nhiên m và n biết:

Giải bài 35 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a)Viết \( (\dfrac{1}{32}) = (\dfrac{1}{2})^5\), ta có:  \((\dfrac{1}{2})^m =(\dfrac{1}{2})^5\)

vậy m = 5

b) Viết \(\dfrac{343}{125} = \dfrac{7^3}{5^3} = (\dfrac{7}{5})^3 \), ta có \((\dfrac{7}{5})^n=(\dfrac{7}{5})^3\)

Vậy n=3