Đăng ký

Giải bài 38 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

a) Viết các số \(2^{27}\) và \(3^{18} \)dưới dạng các lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong hai số \(2^{27}\) và \(3^{18} \) số nào lớn hơn.

Hướng dẫn giải

a) Viết 27 = 3.9 ; 18 = 2.9, ta có: 

\(2^{27}=(2^{3})^{9}=8^{9}\);

\(3^{18}=(3^{2})^{9}=9^{9}\).

b) Vì \(8^{9}<9^{9}\) nên \(3^{18} \)\(2^{27}\)

shoppe