Đăng ký

Giải bài 37 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biếu thức sau:

Giải bài 37 trang 22 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \(\dfrac{4^{2}.4^{3}}{2^{10}} = \dfrac{4^{5}}{(2^{2})^{5}}=\dfrac{4^{5}}{4^{5}}= 1\)

b) \(\dfrac{(0,6)^{5}}{(0,2)^{6}} = \dfrac{(0,2.5)^{5}}{(0,2)^{6}} = \dfrac{(0,2)^{5}.3^{5}}{(0,2)^{5}.0,2} = \dfrac{3^{5}}{0,2} = \dfrac{243}{0,2}= 1215\)

c) \(\dfrac{2^{7}. 9^{3}}{6^{5}.8^{2}} =\dfrac{2^{7}. (3^2)^{3}}{(2.3)^5.(2^3)^{2}} =\dfrac{2^{7}. 3^{6}}{2^{5}.3^5.2^{6}} = \dfrac{2^{7}. 3^{6}}{2^{7}.2^{4}.3^5} = \dfrac{3}{2^4} =\dfrac{3}{16}\)

d) \(\dfrac{6^{3} + 3.6^{2}+ 3^{3}}{-13} = \dfrac{2^{3}.3^{3} + 3^{2}.2^{2} + 3^{3}}{-13} = \dfrac{3^{3}.(2^{3} + 2^{2} + 1)}{-13} = -3^{3} = -27.\)