Đăng ký

Giải bài 41 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính

Giải bài 41 trang 23 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) \((1+\dfrac{2}{3}-\dfrac{1}{4}).(\dfrac{4}{5}-\dfrac{3}{4})^{2}\) \(= (\dfrac{12+8-3}{12}).(\dfrac{16-15}{20})^{2}\)  = \(= (\dfrac{17}{12}).(\dfrac{1}{20})^{2}\)  \(= (\dfrac{17}{12}).\dfrac{1}{400}\)\(= \dfrac{17}{4800}\);

b) \(2:(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3})^{3} = 2:(\dfrac{-1}{6})^{3} = 2:\dfrac{-1}{216} = 2:(-216) =-432\)