Đăng ký

Giải bài 39 trang 23 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho x ∈ Q và x ≠ 0. Viết \(x^{10} \)dưới dạng:

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là \(x^7\).

b) Lũy thừa của \(x^2\).

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là \(x^{12}\).

Hướng dẫn giải

a)  \({x^{10}} = {x^7}.{x^3}\)

b) \({x^{10}} = {({x^2})^5}\)

c) \({x^{10}} = {x^{12}}:{x^2}\)