Đăng ký

Bài 34 trang 22 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Trong vở bài tập của bạn Dũng có bài làm sau:                                           

a)   \((-5)^{2}.(-5)^{3}=(-5)^{6}\)

b) \((0,75)^{3}:(0,75)=(0,75)^{2}\)

c) \((0,2)^{10}:(0,2)^{5}=(0,2)^{2}\)

d) \(\left [ (-\frac{1}{7})^{2} \right ]^{4} = (-\frac{1}{7})^{6}\)

e) \(\frac{50^{3}}{125} = \frac{50^{3}}{5^{3}} = (\frac{50}{5})^{3}= 10^{3}= 1000\)

f) \(\frac{8^{10}}{4^{8}} = (\frac{8}{4})^{10-8} = 2^{2}\)

Hãy kiểm tra lại các đáp số và sửa lại chỗ sai ( nếu có)

Hướng dẫn giải

\(\begin{array}{l}
{x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}\\
{x^m}:{x^n} = {x^{m - n}}\left( {x \ne 0,m \ge n} \right)
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Các câu sai: a, c, d, f vì:

a) \((-5)^{2}.(-5)^{3}=(-5)^{2+3} =(-5)^{5}\)\(\ne(-5)^6 \)

c) \((0,2)^{10}:(0,2)^{5}=(0,2)^{10-5}=(0,2)^{5}\)\(\ne(0,2)^2\)

d) \(\left [ (-\frac{1}{7})^{2} \right ]^{4} = (-\frac{1}{7})^{2.4}= (-\frac{1}{7})^{8}\)\( \ne {\left( -{{{  1} \over 7}} \right)^6}\)

f)

\({{{8^{10}}} \over {{4^8}}} = {{{8^2}{{.8}^8}} \over {{4^8}}} = {8^2}.{\left( {{8 \over 4}} \right)^8} = {\left( {{2^3}} \right)^2}{.2^8} \)

       \(= {2^{3.2}}{.2^8} = {2^6}{.2^8} = {2^{6 + 8}} = {2^{14}}\ne 2^2\)

Các câu đúng: b, e

shoppe