Đăng ký

Giải bài 33 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

(3,5)\(^2\) ;    (-0,12)\(^3\) ;    (1,5)\(^4\) ;    (-0,1)\(^5\) ;    (1,2)\(^6\)

Hướng dẫn giải

 (3,5)\(^2\) = 12,25   ;                       (-0,12)\(^3\) = -0,001728  ;

(1,5)\(^4\) = 5,0625    ;                     (-0,1)\(^5\) = -0,00001    ;

(1,2)\(^6\) = 2,985984