Đăng ký

Giải bài 32 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Hướng dẫn giải

Số nguyên dương nhỏ nhất là 1 :

Ta có : \(1^1=1^2=1^3=1^4=...=1^9=1\);

            \(1^0=2^0=3^0=4^0=...=9^0=1\)

shoppe