Đăng ký

Giải bài 31 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Viết các số và (0,125)\(^4\) dưới dạng các lũy thừa với cơ số 0,5.

Hướng dẫn giải

Ta có :  (0,25)\(^8\) = [(0,5)\(^2\)]\(^8\) = (0,5)\(^{16}\)

            (0,125)\(^4\) = [(0,5)\(^3\)]\(^4\) = (0,5)\(^{12}\)