Đăng ký

Giải bài 30 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm x biết:

Giải bài 30 trang 19 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) x : \((-\dfrac{1}{2})^3 = -\dfrac{1}{2} \Leftrightarrow x = (-\dfrac{1}{2}).(-\dfrac{1}{2})^3 \Leftrightarrow x = (-\dfrac{1}{2})^4 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{16}\)

b) \((\dfrac{3}{5})^5.x = (\dfrac{3}{4})^7 \Leftrightarrow x = (\dfrac{3}{4})^7 : (\dfrac{3}{4})^5 \Leftrightarrow x = (\dfrac{3}{4})^2 \Leftrightarrow x = \dfrac{9}{16}\)