Đăng ký

Giải bài 32 trang 61 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + 3 đồng biến?

  b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất y = (5 – k)x + 1 nghịch biến?

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn: 

  Hàm số bậc nhất y=ax+b 

- Đồng biến nếu a>0

- Nghịch biến nếu a<0.

      Giải

   a) Hàm số bậc nhất y=(m-1)x +3 đồng biến khi và chỉ khi: m-1>0 \( \Leftrightarrow\) m>1

   b) Hàm số bậc nhất y=(5-k)x+1 nghịch biến khi và chỉ khi: 5-k <0 \( \Leftrightarrow\) k>5

shoppe