Đăng ký

Giải bài 18 trang 61 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số y = 2x + (3 + m) và y = 3x + (5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

Hai đường thẳng y=ax+b và y=a'x+b cắt nhau khi \(a\neq a'\) và cắt trục tung lần lượt tại các điểm ( 0;b) và (0;b')

  Giải: 

Hai đường thẳng y=2x+3+m và y=3x+5-m cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi và chỉ khi: 3+m= 5-m \( \Leftrightarrow\) m=1